Що си ме родила мале

всички материали за песента >>

Публикувано в Обща | Коментирайте

Залюбих мале

към страницата >>

Публикувано в Народни песни, Уроци на народни песни | Етикети: | Коментирайте

Какъв е смисъла от преподавателя или дали да споделяме опита си?

За преподавател по гъдулка и народно пеене вече 20 години в едно училище имам известен опит относно какво може да се случи и какво не при обучението. Разминаването между плановете в началото на всяка учебна година и претоварване учебния ден на учениците с какво ли не, по какви ли не програми и проекти. Искало ми се е да споделя в ежедневието ми какви дребни на вид неща ме вадят от равновесие. Хвърлят ме в канала на мизерията от бумащини и на всичкото отгоре по длъжностна трябва да бъда творческа личност? За кого ? Аз и да разказвам, никого не го интересува каква е моята гледна точка! Слушах бегъл анализ за 30 годишен период на профилирано обучение по музика, хореография и изобразително изкуство и най-важното бяха бройки, бройки, проценти и показатели. Няма имена! Няма личности! Няма авторитети, които са допринесли за израстване, обучение и развитие на няколко поколения българи в едно училище по изкуства! Да знаете колеги, че каквото и ще да правите, колкото и известно име да сте в училището, града, областта или в държавата, то Вие сте %. Или 0 или /.
Къде е личността, авторитета, творческият заряд и дух на тези всички учители? Кому е удобно да ги изтрива с пенсионирането им, напускане или преждевременна кончина? Икономическите показатели през 2002, учебен план, стар закон, регионална политика в образованието и преподавателски състав/включвайки горепосоченото/ съизмерими ли са със същото, но през 2019-а? Безмислено е дори да се опитваме!
Споделяйки резултатите от моят опит се надявам да не вземат да налагат на колегите да прилагат едно към едно това, което разказвам. Естествено, че ще бъда разпитван „Какво точно имаш предвид, казвайки…?“ и „ама казаното от теб е хвърляне на бомба в обществото …“ и т.н. и т.н.
Не е добре да се разказва! Трябва да се мълчи! Да се правят отново електронни банки с уроци някъде в поредния сървър на МОН за се отчете ръст от 0.0023% на преподавателските иновации.
Ще се прави кампания за набиране на ученици. Звучи ми като рекламата на задължителната казарма едно време. Родителите какво избират, сградата или преподавателския потенциал? Рекламираме учебни програми, сграда, техника. Защото учителите не искат да се снимат, да бъдат рекламирани! Не мислят, че тяхното име е достатъчен атестат за преподавателките им умения и да накарат родители да запишат детето си да учи точно при тях! Защото имната на тези учители са скрити зад %=0+/ във всички години от кариерата им. Дори и да са получили награди, те остават част от %-а.
Съгласих се да заснемат част от репетиция с учениците ми 8 и 10 клас. Няма как да се филмира творчески процес. Невъзможно е. Няма как да бъде описан или разказан.

Публикувано в Обща | Етикети: | Коментирайте

Първият ми #влог за #даскали

Реших да направя #влог. Не е нищо кой знае какво. Подписал съм декларация, че няма да изнасям конфиденциална информация и по тази причина не съм обстоятелствен. Ама то няма и смисъл. А и вече не мога да пиша много. Случките са като тайфун. Завихрят се и се случват ама много бързо. Коя от коя по-цветни и многопластови.

Публикувано в Обща | Коментирайте

Образованието е задължително, а не насилствено

На родители и общественици може да е направило впечатление как задължителното образование малко по малко се превърна в насилствено. Особено за средищни училища на няколко села и за деца от уязвими групи и етнически сегрегирани общности. Учебните планове са сложнички за разбиране какво точно представляват, и доста удобни за пълнене на норматива на учители с нисък рейтинг. Родителите подписват по 10-на декларации и присъствени списъци/понякога доверително оставят класните да попълнят учебни предмети за избор/. Разделите с предмети от учебния план, кой точно определя и разпределя? Удобно се поднася за гласуване на Педагогически съвет и хоп, вече е одобрено за учебна година и няма право на промяна съгласно Наредба 4.
Та, съгласно тази наредба има член за Факултативните учебни часове:
Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.
Ако забелязвате има препратка към „стандарт“? Стандарт е вид подзаконов нормативен акт, който строго реглементира членове от закона за образование. Поясненията с в Наредби и т.н. и т.н. Въртележката и препращането между тези документи води до НЕдобри практики, които в никакъв случай не са в полза на „интересите на учениците“.
Няма да описвам подробно конкретен случай, но ще опиша с раздели от учебния план и пояснения от него посочени в плана.
1. “ Организация на учебния ден: полудневна“ – това означава, че учебните часове от задължителната подготовка раздел А и раздел Б се подреждат в половин ден.


Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4
144
Чужд език – английски език
4 144
Математика 3
108
Информационни технологии 1 36
История и цивилизация 2 72
География и икономика 1 36
Философия 1 36
Биология и здравно образование 2/1 54
Физика и астрономия 1/2 54
Химия и опазване на околната среда 1 36
Технологии и предприемачество 2 72
Музика 1/0 18
Изобразително изкуство 0/1 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А
25 900

Раздел Б – избираеми учебни
часове
Теория на музиката 2 72
Музикален инструмент/вокал 2 72
Учебен хор и хорознание
1

36
Музикална култура 1 36
Задължително пиано 1 36
Общо за раздел А + раздел Б 32
1152


Раздел В – факултативни учебни часове
Български език и литература 1
36
Математика 1
36
Хорово пеене 2 72
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В /при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/ 36 1296

Часовете от Раздел А се разпределят в специално разработена учебна програма в която се има предвид подредбата на предметите за всеки ден по степен на трудност и възможност за възприятие от деца в конкретната възраст. Това е половин ден. Например от 8:00 до 14:00. В тази програма се включват и часовте, от раздел Б, които са за цял клас/групова подготовка/-Теория на музиката , Учебен хор и хорознание ,Музикална култура. Останалите учебни предмети от раздел Б са индивидуално обучение – един ученик се обучава при един учител. Музикален инструмент/вокал и задължително пиано. Тези часове се подреждат според индивидуалната заетост на отделния ученик от преподавателите по тези предмети и са след горепосочените групови/класови учебни часове.
Часовете посочени в раздел В са по желание на родителите! Какво означава това?
Учебния план с посочените часове от раздел А,Б,В се гласува на първият педагогически съвет. Той е преди провеждането на родителските срещи за годината. На родителските срещи родителите попълват декларации, че детето ще посещава ФУЧ /факултативни учебни часове/ и ИУЧ / избираеми учебни часове/ Обикновено родителите не правят разлика между ФУЧ и ИУЧ и оставят на класният ръководител по съвест и преценка да опише в тези часове.
Къде е уловката или леко принудителното вписване на ученици в даден учебен час?
Избираем учебен час ИУЧ трябва да бъде както избран, така и проведен. В наредбата се описва, че по тези предмети учениците получават оценка. Реално подадената декларация от родителите е про-форма.
Забележка: Лошите преподаватели натъртват, че по тези предмети се пишат отсъствия!
Факултативния учебен час – ФУЧ е свободно избираем. Преди се наричаше СИП. Той е свързан с допълнителното развитие на всяко дете. В тези часове оценки не се пишат, а отсъствия – Да.
Забележка: Лошите учители заплашват децата с отсъствия по тези предмети!
Има и случаи в които самозабравили се преподаватели със затруднения в общуването и конфликти при преподаването, сериозно нарушават Етичния кодекс при работата с деца! Например един и същ преподавател води часове от раздел Б и В. Учениците, които не посещават часовете му в раздел В получават по-строго отношение, изпитване, отсъствия за сметка на останалите, които му участват.
Накрая поставям пояснителните бележки в учебния план.
Учебните планове за всяко училище трябва да бъдат обществено достъпни на сайта на училището!

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за профилирана подготовка без интензивно и разширено изучаване на чужд език (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).
  2. Чуждият език, който се изучава в паралелката е английски език. В съответствие с чл. 14, ал.4 от Наредба № 4 / 30.11.2016 г. за учебния план, определеният чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента, от който започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата паралелка в следващите класове от степента.
  3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

4. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковия учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно Приложение 5 към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

5. Този учебен план дава възможност за развитие на изпълнителските умения, музикалната култура и творческите заложби на учениците, като се използват част от часовете от Раздел Б (ИЧ) и от Раздел В (ФЧ)

6. Обучението по музикален инструмент и задължително пиано е индивидуално. Часовете се провеждат в извънучебно време по график, утвърден от директора.Публикувано в Обща | Коментирайте