Posted on Leave a comment

Кратък обзор на професионални фолклорни певци в периода 1944-1990г.

В предишна публикация бях засегнал развитие на професионални фолклорни певци в България след 1878г. линк >>
Сега ще се опитам да опиша какво е било развитието на професионалните фолклорни изпълнители след Втората световна война 1941-1944г.
В началото предлагам един изчерпателен текст от доклад на доц. д-р Мария Кърджиева от  ВСУ “Черноризец Храбър” Варна.

“След 1944 г. управлението на културата в социалистическа България
оказва пряко и концептуално влияние в развитието на ПФИ. Резултатите от
това управление имат положителни и отрицателни аспекти.
В доклад на европейски експертен екип Чарлз Ландри дава ясна оценка
за културната действителност в България: „България очевидно е
исторически обременена, тъй като практически през по-голямата част от
своето съществуване е била част от нечия империя. След турското робство
следва относително кратък период на национално възраждане, в което
читалищата играят централна роля, преди да се измине обратно пълният
кръг на подчинението, този път на комунистическия режим. По тази
причина „българщината” има такова значение – тя служи като средство за
припомняне на миналото, когато България е била истински свободна…
официалната действителност на българската култура при комунизма,
следователно е един херметичен свят, позоваващ се на самия себе си,
самоподкрепящ и самовъзпроизвеждащ се в познати граници… ” .
Културната политика в този период се характеризира с тотална
централизация в управлението на културните процеси. Наблюдава се
идеологически монопол при налагането на културни ценности и се
акцентира върху екстензивното развитие на културата.
Българските културни институции и в частност професионалните
фолклорни ансамбли се изграждат като просветителски организации за
издигане самочувствието на народа ни. Документите на V конгрес на БКП
от декември 1948г.формулират задачата за „изграждането на икономическите и културните основи на социализма”. Изгражда се система
от държавни културни институции и се централизира управлението на
културата. Структурата на управление е пирамидално централизирана, като
всяка сфера от културата е институционализирана и администрирана от
властта на партията – държавата.
Екстензивната ориентация на социалистическата културна политика се
осъществява в две линии на развитие: развитие на професионална културна
инфраструктура и стимулиране на любителското изкуство [3].
Първата линия очертава тенденция за изграждане на мрежи от
културни институти за професионално, живо изкуство в цялата страна. Тук
попадат и професионалните фолклорни ансамбли като културни организации, произвеждащи художествено-творчески продукт.
Потребител на професионалното музикално-танцово изкуство е
културният елит на държавата, който се формира от хора, упражняващи
художественотворчески професии – артисти, музиканти, художници, поети,
архитекти, преподаватели по изкуства. Това е т.нар. първи кръг от
културния елит. Вторият кръг на културния елит е оформен от ценители на
музикално-танцовото изкуство – критици, управленци и администратори,
журналисти. Социологически проучвания, правени в периода, сочат, че този
кръг от ценители е съставен от високообразовани хора от сферата на
хуманитарните професии и малко от техническите и инженерните.
Съществува и трети кръг на културния елит от хора, занимаващи се с
художествена самодейност.
Освен културния елит, потребител на професионалното фолклорно
изкуство е и народът, т.нар. масов потребител. Създадените ансамбли в поголемите областни градове позволяват фолклорното изкуство да бъде
масово достъпно до по-голяма част от населението. Всеки може да си
позволи посещение на концерт или спектакъл поради ниските цени на
билетите и възможността за организирани посещения, откупени от общини,
предприятия, образователни институции и Министерството на отбраната.
В този период се създава и категорията „Представителен фолклорен
ансамбъл”, който получава привилегията да представя страната ни на
международни форуми.
По подобие на другите социалистически страни (източен блок) и
подражавайки конкретно на СССР (Русия) през 1944 г. се създава нова
изпълнителска формация – Ансамбъл за народни песни и танци на
Българската народна армия (БНА). Инициатор за създаването на ансамбъла е
учителят по музика в Първа софийска мъжка гимназия Драган Прокопиев.
Ансамбълът на БНА придобива вид на Представителен вокално-инструментален и танцов ансамбъл. До този момент в България не е познато
съжителството на танцова трупа с хор и оркестър. 1944 г. е годината на въвеждане на нова изпълнителска формация – Ансамбъл в системата на
културните институции на подчинение на Министерство на отбраната.
Ансамбълът на БНА има сложна, „тежка” структура, тъй като в нея са
включени жанрово различни творчески формации. Тук хронологично се
проследява тяхното създаване, като по-обстойно внимание се отделя на
Фолклорния ансамбъл на строителни войски.
Първата формация, която събира Драган Прокопиев, е Военнопредставителен хор. През 1944 г. съставът му наброява 23-ма души и както
пише Венелин Кръстев, те се появяват на сцената „в куртки без пагони,
войнишки клин и поясок, …взети на заем от Военното училище” [5]. Покъсно в годините броят на хористите стига до 80 души. На заплата и храна
ансамбълът е от януари 1945 г. Първият концерт е на 5 април 1945 г. в
Музикален театър „Стефан Македонски”. В репертоара на хора са включени
военно-патриотични песни и песни на фолклорна основа. Композитори,
създали песни за ансамбъла, са имена, оставили образци в ансамбловото
композиране, като: Филип Кутев, Любомир Пипков, Георги Димитров,
Димитър Христов, Асен Карастоянов и др.
Оркестърът към ансамбъла през 1945 г. наброява 14 души и
представлява небалансиран камерен състав. По-късно неговите ръководители извоюват нови бройки и броят на оркестрантите стига до 45 души и придобива облика на професионален симфоничен оркестър.
Сведенията за танцовия състав на ансамбъла показват, че в началото,
през 1948 г., той се състои само от 9 души с балетмайстор Христо Цонев. Не
съществува яснота каква е танцовата трупа – с фолклорен или с войнишки
профил. За разлика от хореографите в руските ансамбли, които разполагат с
богат материал от руската селска и градска култура за създаване на
пластично-танцувални композиции, нашите хореографи имат образци само
от селските народни танци, което определя и профила на танцовият състав –
насочен предимно към фолклора. Христо Цонев и по-късно постановчиците
на танцовия състав правят първите композиционни разработки на фолклорна
основа, като „Българска танцова сюита”, „Луд гидия”, „Младежко
надиграване”, „Шопска сюита”. Фолклорната насоченост на танцовия състав
не кореспондира с тази на хора и оркестъра, но Христо Цонев и по-късно
Методи Кутев запазват тази посока на развитие на състава, създават и малък
народен оркестър. Методи Кутев е автор на произведения образци в
танцовото изкуство, като: „Момински празник в Шоплука”, „Облог”,
„Еньова буля” и „По полята на Добруджа”. Повлиян от съветските танцови
ансамбли и използвайки лексиката на класическия танц, Методи Кутев
създава тематичното танцово произведение „Конницата на Аспарух”,
основополагащо развитието на селския народен танц към професионално
разгърната пластична танцова композиция с тематична или сюжетна линия.
С популяризирането на естрадната музика в страната, през 1974 г. се
създава и естраден състав към ансамбъла на БНА. Численият му състав е 45
души, изграден от оркестър, солисти, народни певци и малък балет.
През годините ансамбълът на БНА претърпява трансформации,
породени от структурните реформи в МО и от жанровите особености на
отделните формации в структурата на ансамбъла, но и до днес той
съществува под името Представителен ансамбъл на Въоръжените сили на
Република България със структура: началник на Представителния ансамбъл
на ВС,заместник-началник, администратор, сценарист, музикален ръководител, хореограф, тонинженер и тонрежисьор.
В контекста на изследването се обръща по-голямо внимание на
творческата личност на Филип Кутев, който има изключителен принос за
развитието на ансамбъла на БНА – работи като капел майстор, пише
„Българска рапсодия” (1935), първоначално за духов оркестър, впоследствие
за симфоничен оркестър, и поемата „Герман” (1950). Прави редица
обработки за хор, сред които „Даймяне, сино Даймяне” и др.
През 1949 г. в България гастролира руският (тогава съветски) ансамбъл
„Пятницки”. Възхитен от видяното и от уникалната сплав на хор, оркестър и
танцов състав, претворяващи традиционния фолклор чрез сценична
интерпретация, Филип Кутев създава през 1951 г. първия професионален
състав в страната – Държавен ансамбъл за народни песни и танци, който и
до днес съществува като Национален фолклорен ансамбъл, носещ името на
неговия създател Филип Кутев. Така Кутев се нарежда до имената на
големите творчески личности Александър Александров (създател на
ансамбъл „Ал. Александров”) и Митрофан Пятницки (създател на ансамбъл
„Пятницки”), които основополагащо бележат развитието на българското
сценичното фолклорно изкуство. Мнозина смятат постъпката на Филип
Кутев за твърде смела, но тук той следва прототипа на своите колеги
„творческата личност в определяне облика на ансамбъла” и става
обединителната фигура в структурата на ДАНПТ [5]. В този начален период
от съществуването си ансамбълът има следната йерархична структура:
Ръководни длъжности – главен художествен ръководител,
хореограф, диригенти на хор и оркестър, репетитор;
Изпълнителски звена – репетитор, танцьори, оркестранти и
хористи, като към всяко звено има солисти.
Ръководните длъжности и изпълнителските звена оформят художествено-творческата структура на ансамбъла
Главен художествен
ръководител
Хореограф
Репетитор
Диригент на
оркестър
Диригент
на хор
Оркестранти
Хористи
Солисти
Танцов
състав
Фолклорист
Солисти
Солисти

Фиг. 1. Художествено-творческа структура на ансамбъл „Филип Кутев”
По подобие на Държавния ансамбъл, след 1951 г. до 1966 г., са
създадени 14 фолклорни ансамбли, които изграждат единна Национална
мрежа на професионалните фолклорни ансамбли. Всички те са изградени по
подобие на йерархичната структура на Държавния ансамбъл.
В таблицата по-долу са представени ПФА в хронологичен ред от
годината на създаването им.
Таблица 1. Национална мрежа на професионалните фолклорни ансамбли

Година
на създаване

Ансамбъл
Град

1.1951 АНПТ „Филип Кутев” гр. София
2. 1954 АНПТ „Пирин” гр. Благоевград
3. 1954 Тракийски ансамбъл за народни песни гр. Ямболи танци (днес „Тунджа”)
4. 1954 АНПТ „Добруджа”гр. Добрич
5. 1955 АНПТ „Загоре” гр. Стара Загора
6.1959 АНПТ „Сливен” гр. Сливен
7. 1959 Северняшки ансамбъл за народни гр. Плевен песни и танци „Плевен”
8.1974 Държавен фолклорен ансамбъл гр. Пловдив „Тракия”
9. 1975 АНПТ „Кюстендил” гр. Кюстендил
10. 1976 АНПТ „Варна” гр. Варна
11. 1979 АНПТ „Мизия” гр. Търговище
12.1960 АНПТ „Родопа” гр. Смолян
13. 1962 АНПТ „Пазарджик” гр. Пазарджик
14.1966 Капански ансамбъл „Разград” гр. Разград
Управлението на ансамблите в този период (1951–1992) е централизирано. Основните му характеристики могат да се сведат до следните няколко пункта: Основен източник за финансиране на ансамблите са държавата и
общините (пълна бюджетна издръжка).
Репертоарът на ансамблите се предлага от техните художествени съвети и се утвърждава от Държавна агенция „Музика” – административна структура в Комитета за култура. Изгражда се стабилна инфраструктура за творческа и репетиционна дейност на ансамблите. Концертната дейност се организира от структура, занимаваща се с разпространителска и импресарска дейност, също на подчинение на
Комитета за култура.
Ролята на главния художествен ръководител се свежда до изграждането на репертоарен план, активна изследователска и творческа дейност и административно управление. Той е втори разпоредител на
бюджета.
Стабилността в управлението и финансирането на фолклорните
ансамбли създава условия за задълбочена изследователска и творческа
дейност, което води до създаването на висококачествени художествени
продукти, превърнали се днес във фолклорни образци в музикалнотанцовото изкуство. За стабилността на фолклорните ансамбли способства и
правният статут, който те получават.
В този период ансамблите са нетърговски организации, които са на
постоянна бюджетна субсидия. Цялата печалба от тяхната дейност се връща
в държавата, а бюджетно се планира издръжката – заплатата на
администрацията, поддръжка на инфраструктурата, инвестициите, изследователската и творческата дейност. Така функционират фолклорните
ансамбли по време на централизираната планова икономика, което
продължава до 1992 г.
Държавният модел на управление на ПФИ очертава някои както
положителни, така и отрицателни въздействия върху управлението на
фолклорните ансамбли. Положителните се изразяват в няколко съществени
пункта, които изграждат фундаментална основа за бъдещото им развитие. В
периода 1951–1966 г. се изгражда национална мрежа от професионални
фолклорни ансамбли. Всеки ансамбъл разполага с подходяща материална
база, съобразена със спецификата на работния процес на творческите звена.
Професионализацията на музикалните и танцовите звена, води до
създаването на високостойностен художествено-творчески продукт. Създадени са произведения, образци в творчеството на фолклорна основа.
Главният художествен ръководител разполага с необходимите средства за
издирване на фолклорни образци, необходими за създаване на творческа
продукция.
Активната постановъчна и творческа дейност създава категорията фолклорен творец – интерпретатор на народното творчество.
Държавният модел на управление има и отрицателни ефекти, които
оставят трайно отражение върху твореца. Неговата зависимост от
държавната служба ограничава свободата в творчеството, в изграждането на
репертоарен план. Чарлз Ландри в доклада на европейския експертен екип
също го категоризира като отрицателен ефект: „Отсъства идеята за
мениджърското, пише той, като нещо различно от администрирането, като
нещо, което предполага идеи за целенасоченост, самоуправлявана активност. В този смисъл оптималното оползотворяване на ресурсите и
ефективното им управление все още не е приоритетна задача и придобито
умение” .
Независимо от централизираното ръководство на културата и
налаганите ограничения в творчеството и администрирането, някои от
главните художествени ръководители и администратори на водещи
ансамбли проявяват по-голяма свобода в управлението, следствие на което
постигат и по-високи резултати. Открояват се имената на Филип Кутев,
проф. Кирил Стефанов, проф. Кирил Дженев, проф. Петър Ангелов, Иван
Вълев и др.
С падането на социалистическата власт през 1989 г. се бележи
началото на един дълъг период на преход към демокрация и пазарно
стопанство. Той се характеризира с множество икономически и политически
фактори, повлияли върху развитието на културната политика на България и
професионалното фолклорно изкуство като неин фундаментален структурен
елемент.”

В допълнение ще кажа, че за целите на професионалните фолклорни ансамбли се създават музикални училища с профил народни инструменти, народно пеене и българска народна хореография.

1956г. Национално хореографско училище София – специалност български танци

1966г. профил нар. инструменти СМУ “Панайот Пипков” Плевен
1967 г. изцяло профилирано нар. инструменти и нар. пеене СМУ – гр. Котел >>
1971 г. СМУ “Широка лъка”

В периода 60-90-те има и голямо развитие на художествената самодейност в много аспекти. Детски състави се организират по училища, пионерски и младежки домове, във всяко предприятие има състави за художествена самодейност на принципа на професионалните фолклорни ансамбли, но с щатни ръководители и доброволно участие на работниците.
Ще се върна в началото на 50-а година и създаването на ДФА от Филип Кутев. Когато е ходил по села в които е посещавал или е имал информация от фолклористите, които са записвали песни преди него, Ф. Кутев лично е уговарял родителите на известни песнипойки да дойдат в София за да станат професионални певици. По това време тази професия е била непозната какво ще са и функциите. Даже се разказва интересна история при която бащата на някоя от известните по-късно певици казал:
– Добре де! Тя ще дойде в София за да е певица, ама какво ще работи?

Във същия този период има и друг тип професионални фолклорни певци, които не се издържат от финансирането на държавата. Това са сватбарските певци и певици. Много години този тип оркестри бяха обявени едва ли не за врагове на фолклора ни. Още като ученик си спомням ироничното обръщане към Ибряма, Матьо. Едва ли не щом свирят това, което обикновения човек иска, са предатели. А в същност фолклора какво е?
Смело мога да нарека тези оркестри ъндърграунда на народната музика. В тези оркестри няма делене на цигани, българи, а на можещи и не можещи. Оркестри, които свирят за забавление на хората. Те са били реалния барометър кои народни песни се харесват, прилагат и кои не. Те могат да свирят от кючеци, хора, валс и какво ли още не по 12-18 часа без прекъсване. Всяка седмица- петък, събота неделя.
Един сайт с много музика, снимки и информация за тези оркестри >>

От дете помня, че имаше определно иронизиране и ярко разделение на професионални и непрофесионални певци и инструменталисти във фолклора. Натякваше се, че ако имаш диплома за това, те прави по-голям професионал?! А зрителя и слушателя? Онези, които пазарят оркестър, певица, певец? Те не искат дипломата ти. Идват да те слушат на някое свирене и ако им харесаш те пазарят да им свириш и на тях. Много се вглеждаха в хонорарите на тези музиканти. Били парса взимали!? Сватбарските оркестри беше единствения сектор, който се знаеше, че е сива икономика , но не можеха да го спрат!

Като обобщение ще кажа, че в периода 1944 -1990г. професионалните фолклорни изпълнители трайно налагат марката народен певец единствено като сценичен изпълнител. В никакъв случай фолклорните певци не могат да бъдат възприемани като самостоятелно представени. Във всички варианти в които те са имали достъп до сцена, е било свързано с професионални оркестранти, които им съпровождат.

 

Posted on 1 Comment

Кратък обзор на професионални фолклорни певци в България 1878-1940

Темата е изключително обширна и многопластова. Това е тема за доктурантура с научно-изследователса насоченост и прилагане примери от научна литература в областта на музикалната фолклористика. Не мисля да бъда толкова обстоен, а по-скоро да разкажа, това, което мисля въз основа на това, което съм чел и видял през професионалния си път.
Ще разделя статията на три части:

  1. След Освободителната война 1877-1878 година.
  2. След Втората световна война
  3. След 10 ноември 1989година

1. След Освободителната война 1877-1878 година. При новосъздадената държава Княжество България  80% от населението живее в селата. Битовата обредност е жива. Фолклора е в онзи чист и естествен вид, в който са го описали фолклористите: Братя Миладинови, Васил Стоин и т.н. Наред с църковните настоятелства по места се появяват и книжовните дружества и читалища, които са основа на просвещението, което Любен Каравелов прокламира години наред преди освобождението.
Какво са представлявали народните песни? Народните песни са пяти постоянно според трудовата дейност за деня, обичая, семеен или друг обред. Жените песнопойки са се знаели, кои са. Тях са ги търсили за по-важните и лични празници “да попеят”. Същото е било и със свирачите. Както певиците, така и свирачите са си били обикновени хора-земеделци. Таланта им с пеене и свирене са придобили по родова линия: майка, баща, леля, вуйчо и т.н. Пеенето и свиренето е съпровождало селските хора – селяните, във всяка стъпка от живота им. От раждането до смъртта. По това време единствения начин да се съхранят песните и мелодиите е бил чрез предаване/учене чрез слушане и повтаряне от по-стари към по-млади. Миграцията на хората е допринесла за смесването на песни, мелодии от най-различни краища на България. Например някоя мома певица от Севера се задоми в Тракия, тя носи със себе си песента на мама в душата си, заедно с чеиза в който е везала тайния си знак в шевица, тъкала в черга или плела в покривка. Пренасянето и преплитането е било с всяко следващо поколение.
През този период има много войни: Балканска война 1912; Междусъюзническа 1913; Първа световна 1914-1918 ; Войнишко възстание 1918; Септемврийско възстание 1923г. Мъжкото население от селата е било постоянно мобилизирано. Смъртността е била много голяма. Фолклорът и песните са продължавали да държат духа и оптимизма на жените, майките и децата, които са чакали бащи, мъже и братя да се върнат живи от фронта. Възпети са множество исторически случки. Появява се нова тематика свързана със сегашните събития. Разказвачите-певци, които са пеели по панаири, събори са възпявали героизма на българските момци в тези войни и битки. За простолюдието по селата , това бил единствения начин да се пренася достоверна информация на разбираем за тях език.
“Не плачи майко, не жали ме” Марко Иванов- запис от плоча 1905г.

“Опни ми тропни ми” Вълкана Стоянова 1935 г.

Модернизацията се забелязва и във фолклорните изпълнения. Съпровода е все повече от модерни инструменти:кларинет, акордеон, китара, цигулка. По това време тези оркестри са били основно на доброволно начала събрани. Да свирят и забавляват хората. Можели са да свирят както хора, така и модерни за онова време валс, танго. Съпровождали са на всякакъв вид певци: народни песни, градски песни/тогава не са били стари/. Музикантите са били от различни етноси. Българи, цигани, арменци, евреи и какви ли не народности. Може ли са да свирят и пеят както на селско, така и на градско тържество.

Следващия пример е на певец, който сам си съпровожда / аз така мисля/ на хармониум. Инструмент като пиано с механизъм на акордеон.
Георги Низамов – “Не жали Яне, не плачи” 1928 г.

Несъмнено градската култура малко по малко започва да изисква певците от това време да бъдат по-креативни и творци. Да забавляват мало и голямо за да имат повече търсене като такива.

“Моя Мила дъще” Атанаска Тодорова и Вълкана Стоянова 1935г.

1935г. е създадено Българско национално радио/БНР/.
В началото всичко, което са излъчвали е било директно в ефир. Техниката е била такава. Седят в едно студио: тонрежисьор, водещи, изпълнители, участници. Излъчването не е било 24 часа 7 дни. Един -два пъти на ден по 1-2 часа. Поради големия интерес е имало изпълнения на живо на известни музиканти, певци. Народна музика, песни, градкса музика, градски песни. Хората ги чакали с часове за да ги чуят по “фунията” в селата. Фунията е бил високоговорител в центъра на селото, който предавал излъчването на Радиото. Радио апарат са имали само богатите, в бръснарница или кафене.
Атанаска Тодорова – 1896 – 1979 г. една от най-познатите и харесвани гласове на народни песни от периода преди Втората св. война. Тракийска певица, която е записала над 400 песни в БНР.

Вълкана Стоянова 1922 – 2009 тракийска певица с богат репертоар и изключителни гласови възможности.
Изпълнение със съпруга и кавалджията Никола Ганчев

В периода от 1878 до 1940г. икономическото развитие, миграцията на хората от селата към града, модата идваща от Запад, новите ритми, оркестри повлияват несъмнено и на фолклорните песни. Певците от този период са първите, които проявяват авторство и буквално измислят нови текстове, които отговарят на случващата се действителност. Авторството и на певци от други жанрове е свързано с възможността да привлекат повече и различен вид публика.
В клубове/различни са от сегашните/ ресторанти, хотели са свирели и пеели подобни песни. Това е песен за реклама на Държавната лотария!

1

Като известни свирачи от този период има много оркестри, друпи. Един известен кларинетист от този период е Карло Алиев. Основател на Софийска кореняшка група. Музикант от ромски произход с много широк мироглед и музикални способности. Негов син е известния акордеонист Борис Карлов.

През посочения период е имало една популярна битова практика: слугини, ратаи, кочияши. Момичета, момчета от бедни семейства в ранна възраст – 10-12г. са изпращани в града в богати семейства за да работят. Това е било нещо нормално и по този начин се е гарантирало оцеляването им. Освен това като работели в богаташките къщи се учели на много неща. Елементарно смятане, разпознаване на букви, бройки. готвене, шиене и др. домакински дейности. За мъжете мъжка работа в дома. Грижа за коне и управляване на каруца, файтон или селскостопански уреди. За всички тях е било много важно да се докоснат до този свят на богатите. Да видят какво са обноските! А и бедния да си знае къде му е чергата!

Posted on Leave a comment

Защо българските музиканти се мразят помежду си?

Имам усещане, че от както започнах да свиря в детска школа тази омраза я усещам. Завист, пренебрежение. След като започнах да свиря на гъдулка още повече ми беше тикано в очите кого да обичам и кого да мразя и Защо, най-вече! Щом свиря фолклор трябваше да мразя класическите музиканти. Да не слушам поп музика. Кръчмарските музиканти “необразовани” с категории и сватбарските също бяха отричани. В музикантските среди се говореше за Ибряма. Като ученик си спомням, че имаше много участия около Плевен. Мои съученици ходеха с касетофони да записват. След което слушаха и вадеха Новото, което Агата беше изсвирил. Като се замисля? Създаваната омраза е на много нива! Образовани-необразовани. Кадърни-некадърни. Тези, които са били независими от системата, са обругавани най-много. Независимите Не са се молили на мастити композитори, аранжори, текстописци за трохичката. Не са били на колене в Дирекция Музика за някое договорче, я за турне, я за бачкане на морето през целия сезон в категоризиран хотел/друг вариант нямаше/ В по-късно време за отворен лист за Скандинавия.
Тази омраза се пренася и през поколенията. Още ми  горчи когато чуя “Аха! То в СМУ Плевен фолклор от кога имало бе!?”
Или “Тия ПУЦ-ве, които направиха и в Пловдив, Благоевград развалиха образованието по музика.” Ако не си учил хармония при Бицо или Здраво, не можеш да се наречеш музикант!
В последните години имам пред очите си една грозна гледка на оркестри по заведения. Там вече е война за територия. Подли номерца. Подбиване на цена. Накрая кръчмарите/не че са цвете/ им писне и си вземат един с лаптоп да им пуска аудио и оркестрите замразиха “лаптопаджиите”.
Това е само в България!Не съм чул някъде другаде да е така. Защо? Нали българите сме добронамерен народ? Каква култура е това?! Култура на глупостта!

Posted on Leave a comment

2020 Народни певци от Северозападна и Средна северна България

Урока и информацията в него е предназначена за дистанционно обучение на ученици народно пеене СУ “Отец Паисий” Враца