Posted on Leave a comment

Образованието е задължително, а не насилствено

На родители и общественици може да е направило впечатление как задължителното образование малко по малко се превърна в насилствено. Особено за средищни училища на няколко села и за деца от уязвими групи и етнически сегрегирани общности. Учебните планове са сложнички за разбиране какво точно представляват, и доста удобни за пълнене на норматива на учители с нисък рейтинг. Родителите подписват по 10-на декларации и присъствени списъци/понякога доверително оставят класните да попълнят учебни предмети за избор/. Разделите с предмети от учебния план, кой точно определя и разпределя? Удобно се поднася за гласуване на Педагогически съвет и хоп, вече е одобрено за учебна година и няма право на промяна съгласно Наредба 4.
Та, съгласно тази наредба има член за Факултативните учебни часове:
Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.
Ако забелязвате има препратка към “стандарт”? Стандарт е вид подзаконов нормативен акт, който строго реглементира членове от закона за образование. Поясненията с в Наредби и т.н. и т.н. Въртележката и препращането между тези документи води до НЕдобри практики, които в никакъв случай не са в полза на “интересите на учениците”.
Няма да описвам подробно конкретен случай, но ще опиша с раздели от учебния план и пояснения от него посочени в плана.
1. ” Организация на учебния ден: полудневна” – това означава, че учебните часове от задължителната подготовка раздел А и раздел Б се подреждат в половин ден.


Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4
144
Чужд език – английски език
4 144
Математика 3
108
Информационни технологии 1 36
История и цивилизация 2 72
География и икономика 1 36
Философия 1 36
Биология и здравно образование 2/1 54
Физика и астрономия 1/2 54
Химия и опазване на околната среда 1 36
Технологии и предприемачество 2 72
Музика 1/0 18
Изобразително изкуство 0/1 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А
25 900

Раздел Б – избираеми учебни
часове
Теория на музиката 2 72
Музикален инструмент/вокал 2 72
Учебен хор и хорознание
1

36
Музикална култура 1 36
Задължително пиано 1 36
Общо за раздел А + раздел Б 32
1152


Раздел В – факултативни учебни часове
Български език и литература 1
36
Математика 1
36
Хорово пеене 2 72
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В /при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/ 36 1296

Часовете от Раздел А се разпределят в специално разработена учебна програма в която се има предвид подредбата на предметите за всеки ден по степен на трудност и възможност за възприятие от деца в конкретната възраст. Това е половин ден. Например от 8:00 до 14:00. В тази програма се включват и часовте, от раздел Б, които са за цял клас/групова подготовка/-Теория на музиката , Учебен хор и хорознание ,Музикална култура. Останалите учебни предмети от раздел Б са индивидуално обучение – един ученик се обучава при един учител. Музикален инструмент/вокал и задължително пиано. Тези часове се подреждат според индивидуалната заетост на отделния ученик от преподавателите по тези предмети и са след горепосочените групови/класови учебни часове.
Часовете посочени в раздел В са по желание на родителите! Какво означава това?
Учебния план с посочените часове от раздел А,Б,В се гласува на първият педагогически съвет. Той е преди провеждането на родителските срещи за годината. На родителските срещи родителите попълват декларации, че детето ще посещава ФУЧ /факултативни учебни часове/ и ИУЧ / избираеми учебни часове/ Обикновено родителите не правят разлика между ФУЧ и ИУЧ и оставят на класният ръководител по съвест и преценка да опише в тези часове.
Къде е уловката или леко принудителното вписване на ученици в даден учебен час?
Избираем учебен час ИУЧ трябва да бъде както избран, така и проведен. В наредбата се описва, че по тези предмети учениците получават оценка. Реално подадената декларация от родителите е про-форма.
Забележка: Лошите преподаватели натъртват, че по тези предмети се пишат отсъствия!
Факултативния учебен час – ФУЧ е свободно избираем. Преди се наричаше СИП. Той е свързан с допълнителното развитие на всяко дете. В тези часове оценки не се пишат, а отсъствия – Да.
Забележка: Лошите учители заплашват децата с отсъствия по тези предмети!
Има и случаи в които самозабравили се преподаватели със затруднения в общуването и конфликти при преподаването, сериозно нарушават Етичния кодекс при работата с деца! Например един и същ преподавател води часове от раздел Б и В. Учениците, които не посещават часовете му в раздел В получават по-строго отношение, изпитване, отсъствия за сметка на останалите, които му участват.
Накрая поставям пояснителните бележки в учебния план.
Учебните планове за всяко училище трябва да бъдат обществено достъпни на сайта на училището!

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за профилирана подготовка без интензивно и разширено изучаване на чужд език (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).
  2. Чуждият език, който се изучава в паралелката е английски език. В съответствие с чл. 14, ал.4 от Наредба № 4 / 30.11.2016 г. за учебния план, определеният чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента, от който започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата паралелка в следващите класове от степента.
  3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

4. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковия учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно Приложение 5 към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

5. Този учебен план дава възможност за развитие на изпълнителските умения, музикалната култура и творческите заложби на учениците, като се използват част от часовете от Раздел Б (ИЧ) и от Раздел В (ФЧ)

6. Обучението по музикален инструмент и задължително пиано е индивидуално. Часовете се провеждат в извънучебно време по график, утвърден от директора.Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.