Транспорт на ученици от селата

От няколко години изпълнявам дежурства по автобус. Училището в което работя е средищно и около 50-60 деца от съседни села в които са закрити училищата пътуват до училището ни. След случая със загиналите пътници край Своге
се поинтересувах какви са законовите норми, изисквания и пр. нормативни документи и задължения. През годините, като учител придружаващ ученици при пътуване от и до населените им места не са ми предоставяни: правила за безопаснот, списък на пътуващи/за проверка/ не съм и подписвал никакъв официален документ за дейността, която между другото беше вмъкната в длъжностната ми характеристика без койзнае какви допълнителни пояснения. В допълнение ще кажа, че дори в устен вид не съм информиран в случай на инцидент или здравословни оплаквания на дете на кого първо да се обаждам? 112, директор, медицинско лице или някой друг?
Решил съм да поставя въпросите пред не една институция за това, как и кой точно регулира превоза на пътуващите ученици по системата на средищни училища. Информацията може да касае доста колеги, които не са задължени да четат законови и подзаконови нормативни актове, но по силата на решения от ПС стават автоматично МОЛ , като учители-придружители в тези курсове на училищните автобуси.
Основното ми търсене в лабиринта от закони,наредби и пр. беше да окрия в кой документ изрично се упоменава наличието на придружаващи учители. Има го само в чл 5 ал 3 на постановление 128/29.06.2017/ определяне на критерии за средищни детски градини и училища
(3) Със заповед на директора на детската градина или на училището или на кмета на общината се определят лица за придружаване на децата и на учениците от I – IV клас по време на транспортирането до най-близкото средищно училище или до най-близката средищна детска градина и обратно.
Препращането от документ в документ е идеално за някои ръководители да вмъкнат допълнителни задължения на учителите единствено чрез цитиране на членове и алинеи от законови и подзаконови нормативни актове.
1. Закон за автомобилните превози

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 6.11.2007 г., изм., бр. 17 от 2011 г.) Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).

Чл. 23в. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При извършване на специализирани, случайни и превози за собствена сметка на деца и/или ученици възложителят на превоза, съответно организаторът му, предприемат мерки за осигуряване на безопасното им качване и слизане от превозното средство.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г., бр. 92 от 2005 г.) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава:

1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;

2. фактура – при случайни превози;

3. карти за специализиран превоз – при специализиран превоз.

Препоръчвам да се обърне внимание и на глобите предвидени за неизпълнение на всички членове.
напр. чл 93 ал 5 предвижда глоба 1000 лв за превоз на деца и ученици извън светлата част на деня.

2.НАРЕДБА No 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 108 от 2002 г.) (1) (Предишен текст на чл. 62,изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има
карта, издадена от превозвача, по образец (приложение No 10), удостоверяваща правото му
да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

Чл. 67. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис
„Специализиран превоз“, като:
1. табелите на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с
височина на буквите 45 мм;

Задължителни документи за издаване от училището!
Още една малка подробност, която би решила доста главоболия на всички колеги учители пътуващи с училищен автобус-ежедневни дежурства. Карти на пътуващите ученици. Вероятно изглежда пунктоално и бюрократично, но се оказва , че спрямо Закона и Наредба 33 са задължителни. Издаването е въз основа на създадена организация от страна на възлагащата страна. Аз го разбирам така. Родители на ученици желаещи децата им да бъдат включени в групата пътуващи ученици с безплатен училищен транспорт, да подадат изрично молба за това, съпроводено със адрес, спирка от  и до която ще се ползва, снимка на детето. В момента е задължение на класните ръководители , но е досадно и неизпълнимо. Защото се изисква само списък на пътуващите ученици.
1. Карта за пътуващ ученик – на пръв поглед е ненужно. Когато детето пътува ежедневно това е един идеален начин да се удостовери и за кой от всички курсове ученикът е предвиден. Има училища в които се извозват ученици на повече от един курс. Образеца е посочен:

Приложение No 10
към чл. 62, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.,
бр. 13 от 2011 г.)
……………………………………………
(предприятие/учебно заведение)
К А Р Т А
за специализиран превоз
Серия …………… No ……………
 
на……………………. |снимка |
(име и фамилия)
(гръб)
ВАЖИ ЗА:
Маршрут …………………………………..
Година ……………
…………………
(подпис, печат)
ЗАВЕРКА ЗА:
……………. година
…………………..
(подпис, печат)
……………… година
………………….
(подпис, печат)
 

Хубаво бибило да се знае кои точно ученици са се качили и са извозени до населените си места. За целта е нужно да има някакъв списък чрез който да се удостовери кое длъжностно лице е придружило учениците, удостоверил наличността на пътуващите, както и следящ за реда и нормалното придвижване по време на пътуване.
Ето един пример.

СПИСЪК ВЕДОМОСТ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ
Към пътен лист серия ….. No ……. за дата ……….
1. Маршрут на превоза …………………………………………..
(начален, междинен, краен пункт)
2. Дата и час на започване на превоза …………………………….
3. Списък на пътниците (име и фамилия)
1.
2.
3.
…..
Дата: …………….. г.
Съставил: ……………………….
(име, фамилия, подпис
 

Други законови и подзаконови нормативни документи за справка:

 

Надявам се да съм бил полезен в предоставената информация!

изделия от https://gerganov.eu

[products limit=“16″ columns=“4″ category=“556,562,555,579,572,560″ orderby=“date“ order=“DESC“]

За Пламен Герганов/Plamen Gerganov

Преподавател по гъдулка и народно пеене. Майстор на сувенири - https://gerganov.eu Завършил съм : СМУ "П. Пипков" Плевен 1987 АМТИ Пловдив - 1993
Публикувано в Обща. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.