Първият ми #влог за #даскали

Реших да направя #влог. Не е нищо кой знае какво. Подписал съм декларация, че няма да изнасям конфиденциална информация и по тази причина не съм обстоятелствен. Ама то няма и смисъл. А и вече не мога да пиша много. Случките са като тайфун. Завихрят се и се случват ама много бързо. Коя от коя по-цветни и многопластови.

Публикувано в Обща | Коментирайте

Образованието е задължително, а не насилствено

На родители и общественици може да е направило впечатление как задължителното образование малко по малко се превърна в насилствено. Особено за средищни училища на няколко села и за деца от уязвими групи и етнически сегрегирани общности. Учебните планове са сложнички за разбиране какво точно представляват, и доста удобни за пълнене на норматива на учители с нисък рейтинг. Родителите подписват по 10-на декларации и присъствени списъци/понякога доверително оставят класните да попълнят учебни предмети за избор/. Разделите с предмети от учебния план, кой точно определя и разпределя? Удобно се поднася за гласуване на Педагогически съвет и хоп, вече е одобрено за учебна година и няма право на промяна съгласно Наредба 4.
Та, съгласно тази наредба има член за Факултативните учебни часове:
Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.
Ако забелязвате има препратка към „стандарт“? Стандарт е вид подзаконов нормативен акт, който строго реглементира членове от закона за образование. Поясненията с в Наредби и т.н. и т.н. Въртележката и препращането между тези документи води до НЕдобри практики, които в никакъв случай не са в полза на „интересите на учениците“.
Няма да описвам подробно конкретен случай, но ще опиша с раздели от учебния план и пояснения от него посочени в плана.
1. “ Организация на учебния ден: полудневна“ – това означава, че учебните часове от задължителната подготовка раздел А и раздел Б се подреждат в половин ден.


Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове
Български език и литература 4
144
Чужд език – английски език
4 144
Математика 3
108
Информационни технологии 1 36
История и цивилизация 2 72
География и икономика 1 36
Философия 1 36
Биология и здравно образование 2/1 54
Физика и астрономия 1/2 54
Химия и опазване на околната среда 1 36
Технологии и предприемачество 2 72
Музика 1/0 18
Изобразително изкуство 0/1 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А
25 900

Раздел Б – избираеми учебни
часове
Теория на музиката 2 72
Музикален инструмент/вокал 2 72
Учебен хор и хорознание
1

36
Музикална култура 1 36
Задължително пиано 1 36
Общо за раздел А + раздел Б 32
1152


Раздел В – факултативни учебни часове
Български език и литература 1
36
Математика 1
36
Хорово пеене 2 72
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В /при вземане предвид на действително разпределените часове от раздел В/ 36 1296

Часовете от Раздел А се разпределят в специално разработена учебна програма в която се има предвид подредбата на предметите за всеки ден по степен на трудност и възможност за възприятие от деца в конкретната възраст. Това е половин ден. Например от 8:00 до 14:00. В тази програма се включват и часовте, от раздел Б, които са за цял клас/групова подготовка/-Теория на музиката , Учебен хор и хорознание ,Музикална култура. Останалите учебни предмети от раздел Б са индивидуално обучение – един ученик се обучава при един учител. Музикален инструмент/вокал и задължително пиано. Тези часове се подреждат според индивидуалната заетост на отделния ученик от преподавателите по тези предмети и са след горепосочените групови/класови учебни часове.
Часовете посочени в раздел В са по желание на родителите! Какво означава това?
Учебния план с посочените часове от раздел А,Б,В се гласува на първият педагогически съвет. Той е преди провеждането на родителските срещи за годината. На родителските срещи родителите попълват декларации, че детето ще посещава ФУЧ /факултативни учебни часове/ и ИУЧ / избираеми учебни часове/ Обикновено родителите не правят разлика между ФУЧ и ИУЧ и оставят на класният ръководител по съвест и преценка да опише в тези часове.
Къде е уловката или леко принудителното вписване на ученици в даден учебен час?
Избираем учебен час ИУЧ трябва да бъде както избран, така и проведен. В наредбата се описва, че по тези предмети учениците получават оценка. Реално подадената декларация от родителите е про-форма.
Забележка: Лошите преподаватели натъртват, че по тези предмети се пишат отсъствия!
Факултативния учебен час – ФУЧ е свободно избираем. Преди се наричаше СИП. Той е свързан с допълнителното развитие на всяко дете. В тези часове оценки не се пишат, а отсъствия – Да.
Забележка: Лошите учители заплашват децата с отсъствия по тези предмети!
Има и случаи в които самозабравили се преподаватели със затруднения в общуването и конфликти при преподаването, сериозно нарушават Етичния кодекс при работата с деца! Например един и същ преподавател води часове от раздел Б и В. Учениците, които не посещават часовете му в раздел В получават по-строго отношение, изпитване, отсъствия за сметка на останалите, които му участват.
Накрая поставям пояснителните бележки в учебния план.
Учебните планове за всяко училище трябва да бъдат обществено достъпни на сайта на училището!

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за профилирана подготовка без интензивно и разширено изучаване на чужд език (Приложение №1 към Наредба № 4 / 30 ноември 2015 г. за учебния план).
  2. Чуждият език, който се изучава в паралелката е английски език. В съответствие с чл. 14, ал.4 от Наредба № 4 / 30.11.2016 г. за учебния план, определеният чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента, от който започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата паралелка в следващите класове от степента.
  3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: волейбол, футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09 – 1111/ 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

4. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковия учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно Приложение 5 към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

5. Този учебен план дава възможност за развитие на изпълнителските умения, музикалната култура и творческите заложби на учениците, като се използват част от часовете от Раздел Б (ИЧ) и от Раздел В (ФЧ)

6. Обучението по музикален инструмент и задължително пиано е индивидуално. Часовете се провеждат в извънучебно време по график, утвърден от директора.Публикувано в Обща | Коментирайте

Как се работи с връзкари?

За двадесет години учителски стаж се нагледах на какви ли не гимнастики за нареждане и нагаждане часове, нормативи и пр. на какви ли не връзкари. То не са с протекции от видни мастити политици, общински мастодонти или пишман бизнесмени. Няма лошо, ама връзкарчетата НЕ стават за бъз! Кой от кой са по-зле, и ако се оплачеш, че „чадото“ не Става, ти се казва, че трябва да го интегрираме!
Абе аз що циганета съм интегрирал и са станали хора, с висше образование и занаят?! Те точно тия не стават! Тия точно са гнойта в образователната система, от което възпаление не може да се излекува тази система! Няма и да се излекува докато се поставя чадър на подобни „калинки“!
Може и да е крайно, но подобни връзкарчета могат да бъдат обучени само и единствено за служебни кучета! Бой, глад + храна само когато запомнят и изпълнят 20-30 команди! Ама не може!
Аз не мога да работя с тях! Не мога! Гнус ме е от мене си, че ще падам ниско за да въздигам празни чувалчета на „калинката“, за да видя как му захваляват, че видиш щало да се научи?! Кога бе? Когато се пенсионира?

Публикувано в Обща | Коментирайте

Очакванията ми за нововъведенията през учебна 2019/2020 година

В края на м. юли бях на обучение относно …„дигитализацията на образованието и новите информационни и комуникационни технологии в училище“ /колкото по-дълго е заглавието на един проект, толкова повече не става за бъз, освен ако лектора е добър! Всъщност каквото и ще да опишеш в един проект, осъществяването му е в ръцете на други хора. Ако те не са творци да вникнат и му придадат смисъл си е чисто усвояване на средства, харчене на пари по хотелчета на разни дестинацийки, както ни разгласяват медийките./
Та на въпросното обучение разбрах няколко неща:
1. Няма сфера като цяло в която просто така да премахнат някоя разпоредба, правило, практика и пр. При нас учителите се обсъжда „2019-2020 се премахват тематичните разпределения“! Хубаво, ама няма как да я караш само по учебник! Вярно, че оная дивотия около Колко точно броя да са графите на разпределението е важна, но и без този важен документ не може.

2. Информационните и комуникационни технологии са стигнали до такова ниво, че щеш нещеш тях си ги има. Те са колкото в удобство, толкова и във вреда – границата е в количеството и качеството на ползване или налагане като задължително използване. Апропо, ако в едно училище има прието решение на ПС само електронен дневник, бележници не са нужни/така е по закон и наредба/ Родители и ученици дали няма да намерят начини за да се осведомяват? Предоставят им се достъп и пароли!

3. Заплащане на учители пътуващи по проекти Еразъм + . Това е сериозен проблем относно организацията на учебния процес при отсъствие на някой учител за пътуване в чужбина по проект. Трудно се намира заместник. Обикновено пътуващият координатор по проект /който е учител по английски обикновено/ е в отсъствие – пътуване в чужбина понякога до 2 месеца през цялата учебна година. Възникват и конфликти между учители имайки предвид, че пътуващите учители/директори през времето на командировката в чужбина са служебен отпуск и реално взимат едновременно и заплата в България и задгранична командировка + безплатно пътуване. За злите езици „екскурзия“.
Новото, което се обмисля точно за тези пътувания на учители е да бъде регламентирано точно и ясно как ще бъдат командировани. За което има два варианта:
а)платена отпуска по време на пътуването на командированите в чужбина по Еразъм + . Това е почти невъзможно, защото докато си платена отпуска не можеш да бъдеш командирован от същата институция за конкретна служебна ангажираност.
б)неплатена отпуска по време на пътуване. Това е възможен вариант, особено при изискване за оптимизиране на разходите във фонд работна заплата. Не знам Как ще го осъществят обаче? Сложна дилема в която синдикатите и агенцията отговаряща за този проект ще имат думата.
Посъветваха ме да чета сайта на МОН, защото излизат за обсъждане всички нови предложения и имало опция за коментиране, предложения и пр. Аз ще ги чета и ще си ги предлагам на организация, която защитава интересите ми, за да съм сигурен, че ще бъда разбран и чут за казаното.

Публикувано в Обща | Коментирайте

Криво ли казвам или криво ме разбирате?

За няколко месеца вече 3-4 писма получавам с подканата да правя инструментали на някакви песни. Няма да уточнявам точно защото не всички предложения са за народни! Интересното е, че искат инструментала за след ден два. И видиш ли някъде в блога съм написал, че цена има 5 лв. и даваааааай! Поръчахме и ще ходим на събор, конкурс състезание и т.н.
Мили хора!
Има много добре оборудвани студия с прекрасни музиканти. Обръщайте се към тях! Моите инструментали на midi основа ги правя във връзка с преподаването ми и конкретната работа с учениците с които работя! Всичко останало е на добра воля от моя страна и при възможност да го направя.
Може да има и обидени, но Ви моля да се съобразявате с тези подробности!

https://gerganov.org

Пламен Герганов

Публикувано в Обща | Коментирайте