Нови инструментали от септември 2018

В началото на септември 2018 направих няколко инстриментал-midi на песни, които имат страници в сайта.
Замръкнала е мъри хубава Яна >>

Заплакала е Яна >>

A бре абанджии >>    
/инструментала не беше наличен за сваляне/

Гергана пиле шарено >>

/ще подчертая , че тази песен е с авторска мелодия и аранжимент на Бинка Добрева и Александър Райчев-акордеон/

Димитър дума Тодорки >>

Всички нови инструментали ще бъдат добавяни в плейлистата на страница Инструментали направени от мен >>

 

Публикувано в Обща | Коментирайте

Конвертиране на документи от един формат в друг

В началото на септемри 2018  имах много запитвания от колеги учители, как се преобразуват документи от един текстов формат в друг. Моля да ме извинят запознатите с темата, но тя се оказва доста нужна за хора принудени да ползват компютри а нямащи възможности да се обучават точно за тези дреболии.Имайки предвид хилядите нормативни документи и най-вече разпределения и учебни програми публиквани в pdf формат от издателствата с препоръчка да бъдат дописани или изтрити част от текстовете, познанията за преобразуване в текстов формат за преработка е доста добре. Уточнявам, че ще обработите файловете онлайн без да се налага инсталиране на програма или каквото и да е друго на компютъра си.  Влизате в google.bg и пишете online converter pdf from word. Появяват се няколко варианта.

1. PDF to DOC  – това е първият от конверторите, които се появяват. Чрез него имате възможност да преобазувате от  pdf в text ; pdf в doc; pdf-png; pdf-jpg, както и комбиниране на няколко pdf файла в един общ.
– избирате от бутона upload files желания файл от вашия компютър.

 

 

 

 

 

– след като се качи той вече е конвертиран в желания от вас формат. Сваляте го на компютъра си на желано място чрез download

 

 

 

 

 

Останалите конвертори работят на същия принцип.

2.Word to PDF

3.PDF to Word Converter

Забележка: Ако избраният от Вас конвертор при отваряне в браузър предизвиква отваряне на допълнителни прозорци с опции за закупуване, плащане и т.н. не ги отваряйте! Или ако се отварят автоматично ги затворете веднага. Те могат да ви докарат вируси на компютъра.

Публикувано в Обща | Коментирайте

Транспорт на ученици от селата

От няколко години изпълнявам дежурства по автобус. Училището в което работя е средищно и около 50-60 деца от съседни села в които са закрити училищата пътуват до училището ни. След случая със загиналите пътници край Своге
се поинтересувах какви са законовите норми, изисквания и пр. нормативни документи и задължения. През годините, като учител придружаващ ученици при пътуване от и до населените им места не са ми предоставяни: правила за безопаснот, списък на пътуващи/за проверка/ не съм и подписвал никакъв официален документ за дейността, която между другото беше вмъкната в длъжностната ми характеристика без койзнае какви допълнителни пояснения. В допълнение ще кажа, че дори в устен вид не съм информиран в случай на инцидент или здравословни оплаквания на дете на кого първо да се обаждам? 112, директор, медицинско лице или някой друг?
Решил съм да поставя въпросите пред не една институция за това, как и кой точно регулира превоза на пътуващите ученици по системата на средищни училища. Информацията може да касае доста колеги, които не са задължени да четат законови и подзаконови нормативни актове, но по силата на решения от ПС стават автоматично МОЛ , като учители-придружители в тези курсове на училищните автобуси.
Основното ми търсене в лабиринта от закони,наредби и пр. беше да окрия в кой документ изрично се упоменава наличието на придружаващи учители. Има го само в чл 5 ал 3 на постановление 128/29.06.2017/ определяне на критерии за средищни детски градини и училища
(3) Със заповед на директора на детската градина или на училището или на кмета на общината се определят лица за придружаване на децата и на учениците от I – IV клас по време на транспортирането до най-близкото средищно училище или до най-близката средищна детска градина и обратно.
Препращането от документ в документ е идеално за някои ръководители да вмъкнат допълнителни задължения на учителите единствено чрез цитиране на членове и алинеи от законови и подзаконови нормативни актове.
1. Закон за автомобилните превози

Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 6.11.2007 г., изм., бр. 17 от 2011 г.) Случайните превози на деца и/или ученици се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU).

Чл. 23в. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2011 г.) При извършване на специализирани, случайни и превози за собствена сметка на деца и/или ученици възложителят на превоза, съответно организаторът му, предприемат мерки за осигуряване на безопасното им качване и слизане от превозното средство.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г., бр. 92 от 2005 г.) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава:

1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 1.07.2014 г.) индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;

2. фактура – при случайни превози;

3. карти за специализиран превоз – при специализиран превоз.

Препоръчвам да се обърне внимание и на глобите предвидени за неизпълнение на всички членове.
напр. чл 93 ал 5 предвижда глоба 1000 лв за превоз на деца и ученици извън светлата част на деня.

2.НАРЕДБА No 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Чл. 62. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., бр. 108 от 2002 г.) (1) (Предишен текст на чл. 62,изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има
карта, издадена от превозвача, по образец (приложение No 10), удостоверяваща правото му
да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

Чл. 67. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис
„Специализиран превоз“, като:
1. табелите на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с
височина на буквите 45 мм;

Задължителни документи за издаване от училището!
Още една малка подробност, която би решила доста главоболия на всички колеги учители пътуващи с училищен автобус-ежедневни дежурства. Карти на пътуващите ученици. Вероятно изглежда пунктоално и бюрократично, но се оказва , че спрямо Закона и Наредба 33 са задължителни. Издаването е въз основа на създадена организация от страна на възлагащата страна. Аз го разбирам така. Родители на ученици желаещи децата им да бъдат включени в групата пътуващи ученици с безплатен училищен транспорт, да подадат изрично молба за това, съпроводено със адрес, спирка от  и до която ще се ползва, снимка на детето. В момента е задължение на класните ръководители , но е досадно и неизпълнимо. Защото се изисква само списък на пътуващите ученици.
1. Карта за пътуващ ученик – на пръв поглед е ненужно. Когато детето пътува ежедневно това е един идеален начин да се удостовери и за кой от всички курсове ученикът е предвиден. Има училища в които се извозват ученици на повече от един курс. Образеца е посочен:

Приложение No 10
към чл. 62, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.,
бр. 13 от 2011 г.)
……………………………………………
(предприятие/учебно заведение)
К А Р Т А
за специализиран превоз
Серия …………… No ……………
на……………………. |снимка |
(име и фамилия)
(гръб)
ВАЖИ ЗА:
Маршрут …………………………………..
Година ……………
…………………
(подпис, печат)
ЗАВЕРКА ЗА:
……………. година
…………………..
(подпис, печат)
……………… година
………………….
(подпис, печат)

Хубаво бибило да се знае кои точно ученици са се качили и са извозени до населените си места. За целта е нужно да има някакъв списък чрез който да се удостовери кое длъжностно лице е придружило учениците, удостоверил наличността на пътуващите, както и следящ за реда и нормалното придвижване по време на пътуване.
Ето един пример.

СПИСЪК ВЕДОМОСТ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ
Към пътен лист серия ….. No ……. за дата ……….
1. Маршрут на превоза …………………………………………..
(начален, междинен, краен пункт)
2. Дата и час на започване на превоза …………………………….
3. Списък на пътниците (име и фамилия)
1.
2.
3.
…..
Дата: …………….. г.
Съставил: ……………………….
(име, фамилия, подпис

Други законови и подзаконови нормативни документи за справка:

 

Надявам се да съм бил полезен в предоставената информация!

 

 

Публикувано в Обща | Коментирайте

Годишен педагогически съвет, анализ и статистика

Приключи поредната учебна година. Годишен педагогически съвет. Чете се доклад-анализ /по образец/. В него се разбира, че всички учители са виновни за намаляване броя на учениците, увеличаване броя на отсъствията, намаляване на средния успех от НВО и ДЗИ и хиляди други бла бла бла бла.

Чакайте малко! Предполагам, че веднага в съзнанието Ви изплува лавината от новини за увеличение на учителските заплати?  За тях последно ще кажа. Те ще бъдат Увеличени чрез промяна на нормативна база чрез увеличение на стандарта за издръжка на ученик и ще се цели увеличени от 25-30% от 1 януари 2019г.
Сега ще си направя своя личен анализ за отделните графи, по които има какво аз да анализирам за своята си работа:
Намаляване броя на учениците – преподавам индивидуално обучение по гъдулка и народно пеене от 19 г. насам. През учебната 2017/2018 година преподавах:

 • народно пеене
  – 4 деца 8 клас / едното дете с ДЦП в инавлидна количка с 50% часове поради индивидуален план на обучение/
  – едно дете 9 клас / незрящо/ – тук методика се изработва от мен спрямо индивидуалните способности на ученика.
  – едно дете 10 клас с ДЦП – 98% увреждания, което не ми беше включено в преподавателския норматив. Детето е на индивидуален план и заяви, че ако аз не провеждам часове с него ще откаже да посещава и останалите.
  – 4 деца 12 клас
 • гъдулка – 1 дете 11 клас
 • ударни инструменти  – 1 дете 11 клас и 1 дете 12 клас/тези часовете от години няма кой квалифициран да ги поеме като външен лектор/

Тези часове бяха преподавателския ми норматив/часовете въз основа на които ми се заплаща/ Освен тях по мое лично желание и при настояването на ученици и родители провеждах часове:
– вокална група нар. песни – 1-5 клас, в която един час седмично в свободно време желаещи деца от тези класове идваха да пеем народни песни. Условията бяха , че няма отсъствия, оценки, но трябва да спазват правилата за поведение и изискванията относно изпълнението на отделните песни. Отказах да „сформирам“ група по програма „Този час“ защото времето в което всичко трябваше да се планира не бяха ясни-учебна програма, свободно време на учениците след приключване на часовете по дни, ограничението за участващи деца в различни клубове. Просто трябваше да изсмуча от пръсти нещо като програма на книга, което нямаше да има общо с действителността.
– фолклорна инструментална група – тук събирах ученици от 2 до 7 клас желаещи да свирят на гъдулка. Имам налични 6 бр. мои лични инструменти, с които провеждах по един час седмично с групата. Понеже ми бяха надули главата, че Елитни училища с по 1300 ученика били въвели „групово обучение“ по инструмент /без да се споделя информация за подробности/ реших да изпробвам и формирам някаква методика.
– едно дете народно пеене, с което работя от 1 клас. Талант направо. Носител вече на една първа и две втори награди от национален конкурс през последните три години, за която ми бе обяснено, че не може да ми бъде включена в норматива поради липса на средства.

В края на учебната година има подадени допълнителни три молби на ученици да работя с тях през следващата учебна година. Напуснал е само ученикът от 10 клас с ДЦП. Тук причината е, че той има близнак също с ДЦП, и двамата са в инвалидни колички. #Систематагиубива поради тази причина семейството взима кардинално решение за емиграция в чужбина. Имат и по-малко дете. Образовани хора с желание за реализация, но?!

2. Увеличаване броя на отсъствията. Сериозен и болезнен проблем. В началото на учебната 2017-2018 в РУО Враца ни събираха за да ни запознаят помежду ни в екипи по издирване на ученици отпаднали от системата. Обясняваха ни за единна електронна система в която ще имат достъп хората от екипите-учители, соц. работници и полицаи. Допълнително щеше да се разясни кой,как,защо ще попълва,ползва и предоставя информация на останалите. Имената на издиравните се оказаха, че са лица над 20 години, някои завършили средно образование самостоятелна форма в други градове!
Цяла година НИЩО! На 6 юли в устен вид разбирам, че е назначен колега информатик за работа със системата, която работела от два-три дни и въвеждали ученици от рискови групи защото приключва годината явно?! Като казах рискови групи, 25-30% от числеността на учениците ни са от рискови групи- самотни майки, сираци, криминално проявени, девиантно поведение, интелектуални затруднения, образователен дефицит.  10 % от всички ученици са със СОП с ТЕЛК решения. Това формира сериозен процент от около 150 ученика. В това число ще посоча един ученик, който с решение на ПС беше наказан с преместване в друго училище за над 200 неизвинени отсъствия и хулигански прояви. Решението беше отменено от началника на РУО Враца защото не сме използвали всички мерки за приобщаване на детето! Докато се мъчихме да приобщим „детенцето“ още един месец в който той не идваше на училище а и не му се пишеха отсъствия, същия съветваше други засегнати от отсъствия да си били платили където трябва, както правел баща му и нямало да ги пипнат и тях.

3. Намаляване на средния успех от НВО и ДЗИ.
Статистиката е
тема която е изключително болна за цялото ни общество! Защо?
Изичсленията на средния успех от випуск 2018 ДЗИ – по БЕЛ се сравнява със випуска 2017?!?! Видяхте ли уловка?
В сегашния випуск има явили се 52 ученика в предишния 56. В сегашния випуск са се явили и още 4-ма от минали випуски, които не са си взели матурата тогава. Те също влизат в бройката на Випуск 2018. Средния успех на тези 4-та е 3.50/условно говоря/ Според Вас намалява ли коефициента на целият випуск, които са се готвили под ръководство на учител за ДЗИ цяла година? В някои нормални държави оценката за работата на отделния учител по предмет е на база входно-изходно ниво на ученик, група, клас, етап-НВО и ДЗИ. По тази причина там има смисъл от индивидуално и групово порфолио на ученик, група, клас и учител по предмет!
НВО 7 клас. Болна тема на база 40 % рискови групи и деца със СОП! Защо?
Всички ученици 7 клас – 40 деца. 40% уязвими групи и СОП= 16 деца. Останалите 24 трябва да изкарат най-малкото 5.50 за да изравнят слабите резултати на 40%-те процента! Защо? Ако някой се е вглеждал в задачите по математика от НВО 2018 ще открие, че са доста сложни! Не искам да отбелязвам подробности, които колегите са ми споменавали , но математиката стана невъзможно усвояем предмет за голяма част от учениците в обикновените училища! Прекалено усложнен материал, увеличаване броя на часове, изисквания и разбира се това води до намаляване желанието за работа по този предмет у децата.
Всички програми които се „спускат“ по пързалката от МОН надолу са част от един пъзел, който отделните части не намират свръзка помежду си. За това и картината, която рисува нашата образователна система е неясна и крива.

Послеслов:
Увеличението на учителските заплати е споразумение, което е подписала тристранната комисия – синдикати, работодатели и правителство. Това са дългосрочни стратегии, които са част от акредитацията ни за член на ЕС. Увелицението на базовата заплата ще бъде към 1 януари 2019 г.
Стартова заплата на млад учител 920 лв. Минималната ще бъде 610 .
Опасявам се, че статистиката или по-точно стъкмистиката, която предоставяме ще ни изиграе лоша услуга. Защо? Защото цифрите подредени така, че да бъдат ясни и разбираеми за всички ще бъдат полезни и за децата и за поколенията ни. Иначе се залъгваме сами себе си, като се обвиняваме помежду си за грешки в които имаме най-малко участие. Защото сме просто изпълнители на чужди решения, без право на свое мнение и решения. Изключая Терминал 2!

Публикувано в Обща | Коментирайте

Преподаване и оценяване по предварително мнение

Наскоро се сблъсках с този казус. Няма да го разказвам в подробности, но самото му съществуване и то доста често, вече е притеснително.
Предстои оценка на преподаватели, училища, директори, и подобен начин на поведение на оценяващите спрямо тях ще бъде окачествен, като несправедлив. Но спрямо учениците е, нали?
Никой учител не е застрахован, че няма да влезе в подобно мислене. Проблема е, че подобно поведение се проявява години наред без някаква серозна намеса свише. Превръща се в масова практика. Дори се стига до грозната сцена, преподавателя да търси съдействие, одобрение и подкрепа с изграденото му мнение от свои колеги.
Когато се говори за система, ето един подводен камък. Не са важни само заплатите на учителите. Важно е и до колко успяваме да бъдем човеци. Децата искат справедливост. Ако не можем да иградим усещането в тях, че преподаваме и оценяваме справедливо, значи не сме за учители.

Публикувано в Обща | Коментирайте